Standard betingelser

 

Standard betingelser

1. Generelt

Disse generelle vilkårene gjelder for tjenesten som TT-Teknikk AS leverer til Oppdragsgiver og vilkårene utgjør en integrert del av Avtalen som skal gjelde i den utstrekning ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

2. Definisjoner

“Avtalen” Avtalen som er inngått mellom Partene bestående av et tilbud og en ordrebekreftelse, samt eventuelle annet skriftlig materiale som er utvekslet og bekreftet av begge Parter. “Oppdragsgiver” Den fysiske eller juridiske person som har bestilt Tjenesten. “Tjenesten” det arbeidet TT‐Teknikk skal levere til Oppdragsgiver i henhold til Avtalen.

3. Tilbud; gyldighet og vederlag

Priser for Tjenesten er eksklusiv moms med mindre annet er klart angitt. TT‐Teknikk tilbud er gyldig i 4 uker med mindre annet er angitt. Eventuelle endringer skal bekreftes skriftlig.

4. Avbestilling av oppdrag

Oppdragsgiver har ikke rett til å avbestille Tjenesten etter at Avtale er inngått med mindre dette er klart angitt eller følger av preseptorisk lovgivning.
Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling har Serwent rett på kompensasjon fra Oppdragsgiver på inntil TT‐Teknikk positive kontraktsinteresse.

5. TT-Teknikks plikter

TT‐Teknikk skal utføre tjenesten i samsvar med det som er avtalt og for øvrig profesjonelt og i samsvar med god praksis. TT‐Teknikk skal holde Oppdragsgiver rimelig orientert om fremdriften hensyntatt Tjenestens omfang og karakter.

Ved utførelsen av Tjenesten skal TT‐Teknikk treffe nødvendige tiltak for utførelsen av Tjenesten og for øvrig overholde de regler, lover og generelle forskrifter som gjelder for Tjenesten. TT‐Teknikk er ansvarlig for å sikre at TT‐Teknikk og dets ansatte som skal utføre arbeidet innehar nødvendige lisenser og tillatelser for å utføre Tjenesten.

Tjenesten skal utføres i henhold til tidsplanen som er angitt i Avtalen. Hvis TT‐Teknikk er forhindret fra å fullføre Tjenesten innen den tiden som er angitt i Avtalen har TT‐Teknikk rett til nødvendig forlengelse av tiden forutsatt at hindringen skyldes (i) en handling eller unnlatelse fra Oppdragsgiver eller en person engasjert av Oppdragsgiver, eller (ii) en annen omstendighet utenfor TT‐Teknikks kontroll som i vesentlig grad påvirker utførelsen av Tjenesten.

Hvis det ikke er angitt noen tidsplan i Avtalen, skal Tjenesten utføres så raskt som omstendighetene med rimelighet krever.

6. Oppdragsgivers plikter

Oppdragsgiver skal sørge for at TT‐Teknikk har fri adgang til arbeidsstedet, og der det er relevant for Tjenesten, fri tilgang på strøm, vann og plass (parkering) til maskiner og nødvendig utstyr. Oppdragsgiver skal i samråd med TT‐Teknikk sikre arbeidsstedet i perioden Tjenesten utføres.

Oppdragsgiver skal også sørge for at TT‐Teknikk, der det er relevant, får relevant og nødvendig dokumentasjon eller dokumenter (f.eks. tegninger) for utførelsen av Tjenesten.

Oppdragsgiver bærer risikoen for informasjon TT‐Teknikk mottar fra eller på vegne av Oppdragsgiver, f.eks. knyttet til plassering og dimensjoner på kabler, ledninger og annen infrastruktur. Dersom utførelsen av Tjenesten tar lenger tid eller krever at TT‐Teknikk må
forsere hindringer og dette er en følge av forhold Oppdragsgiver svarer for, skal TT‐Teknikk kompenseres for dette (priskonsekvens). TT‐Teknikk skal så vidt mulig orientere Oppdragsgiver i forkant.

7. Tillegg og endringer

Dersom det oppstår behov for å utføre tilleggs‐ eller endringsarbeider som går utover den avtalte Tjenesten, skal TT‐ Teknikk varsle Oppdragsgiver og så vidt mulig orientere om eventuelle priskonsekvenser.

Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold ta stilling til om arbeidene ønskes utført av TT‐Teknikk.

TT‐Teknikk skal ikke påbegynne tilleggs‐ eller endringsarbeider før arbeidet er varslet og akseptert av Oppdragsgiver, med mindre arbeidet er nødvendig for å forhindre tap eller skade.

7. Betalingsbetingelser

Fakturering skjer umiddelbart etter at TT‐Teknikk har utført Tjenesten. Med mindre annet er angitt er betalingsfristen 14 dager fra fakturadato.

For Tjenester som utføres over en periode som overstiger en kalendermåned, har TT‐Teknikk rett til å fakturere a konto i henhold til fremdriftsplan.

9 Ansvar for underentreprenører

TT‐Teknikk er ikke ansvarlig for ytelser fra andre entreprenører/håndverkeres i forbindelse med Tjenesten med mindre dette særskilt avtales. Eventuelle forslag eller bistand fra TT‐Teknikk i å engasjere andre tjenesteytere innebærer ikke at TT‐ Teknikk påtar seg ansvar for slike ytelser.

10 Ansvarsbegrensning

Dersom utførelsen av Tjenesten medfører tap eller skade på Oppdragsgivers eller tredjeparts eiendom er TT‐Teknikk erstatningsansvarlig i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler.

TT‐Teknikk er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap som følge av produksjonsstans eller annet driftstap, tapt inntekt, tapt fortjeneste eller annen økonomisk følgeskade, med mindre tapet er forårsaket av grov uaktsomhet.

TT‐Teknikks maksimale erstatningsansvar skal uansett ikke overstige det avtalte vederlaget for Tjenesten.