Month: May 2017

Kantorsletta Selveierforening

Bilde av TT-Teknikk bil og blokk på Kantorsletta

Kantorsletta Selveierforening ligger på Kolbotn, 12 km sydøst for Oslo.

Sameiet består av 186 leiligheter fordelt på 3 blokker. TT-Teknikk AS ble valgt til å gjennomføre vedlikeholdsarbeider på spill- og overvannsledninger i foreningen. Dette utføres som to parallelle entrepriser hvorav en går på etablering av drenering og den andre entreprisen inkluderer rørfornying av bunn – og uttrekksledninger for spillvann og overvann for alle tre blokkene. Arbeidene ble startet opp vinteren 2017 og er forventet ferdigstilt tidlig høst samme år.

Blokkene ble bygget i 1972 og tiden for vedlikehold av avløpsledninger var inne. De avtalte arbeidene er godt i gang og at behovet for vedlikehold av ledningene var nødvendig kommer klart frem i de undersøkelsene som er gjort samt det arbeidet som allerede er ferdigstilt. Tilbakemeldinger fra beboere og foreningens representanter under arbeidet har vært positive. De har opplevd informasjonsflyten som god og at beboeres behov under arbeidene er godt ivaretatt. Når arbeidene er ferdige vil foreningen igjen ha et ledningsnett som er oppgradert og rustet for bruk av kommende generasjoner.